Tác giả: Hải Khang

  • Học viện quân sự đường phố

    Tên gọi Trường quân sự đường phố được lấy cảm hứng từ cái tên Trường Quân sự Hoàng Phố Sơ lược Năm 1876, Tổng đốc Lưỡng Quảng Lưu Khôn Nhất cho thành lập “Quảng Đông Tây học quán”. Năm 1882, Quảng Đông Tây học quán đổi tên thành Quảng Đông Thực học quán. Năm 1884,…